Regulamin sms

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Business Networking & Solutions Arkadiusz Najko z siedzibą w ul. Ceramiczna 29A/47 03-126 Warszawa NIP 919-177-65-25 , zwany dalej Organizatorem.
2. Usługa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Użytkownik, aby  uzyskać dostęp do zasobów (zgodnie z informacją podaną przez serwis) wysyła SMS na numer 73601 : przykładowo BTW.Warszawa+Krakow. Koszt sms-a to 3 zł netto, 3,69 zł brutto. Zwrotnie użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą informację o przejeździe.
4. W przypadku SMSa o błędnej treści lub wysłania jej na błędny numer użytkownik otrzyma SMS o treści "Tresc SMS-a musi byc skonstruowana w nastepujacy sposob: "BTW.Miasto1+Miasto2"".
5. Serwis jest dostępny od dnia 4.2.2015 do 4.2.2016.
6. Serwis będzie dostępny pod numerami dostępowymi: 73601.
7. Operator zastrzega sobie możliwość zablokowania usługi jeśli jest ona wykorzystywana do celów niezgodnych z regulaminem kodów jednorazowych np. konkursy SMS, Info SMS.

II. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące usługi mogą być składane przez użytkowników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
3. Aby wypisać się z bazy należy wysłać taką prośbę na adres mail: kontakt@bytheway.pl

III. DANE OSOBOWE

1. Organizator oœświadcza, że dane osobowe (numer telefonu) będzie przetwarzany zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach wykonania usługi przesłania informacji o trasie.
3. Aby wypisać dane osobowe (numer telefonu ) z bazy należy wysłać taką prośbę na adres mail: kontakt@bytheway.pl

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z póżniejszymi zmianami).
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z usługą rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.