Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal ByTheWay.pl

I. Definicje.

 1. Portal bytheway.pl, inaczej Usługodawca (w dalszej części „ByTheWay”) jest operatorem serwisu internetowego, którego rolą jest bezpłatne pośrednictwo w zakresie wspólnego podróżowania oraz przekazywania przesyłek. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert dodawanych przez jego „Użytkowników”. „ByTheWay” w chwili rejestracji staje się administratorem danych osobowych.
 2. Użytkownik to każda pełnoletnia osoba zarejestrowana na portalu „ByTheWay”.
  1. „Kierowca” to użytkownik oferujący możliwość „Wspólnego przejazdu” lub przewozu „Przesyłki” za określony udział w ponoszonych przez siebie kosztach przejazdu.
  2. „Pasażer” to użytkownik poszukujący możliwości wspólnego przejazdu lub przewozu „Przesyłki” za określony udział w kosztach przejazdu lub przewozu.
  3. „Przesyłka” jest przedmiotem przekazywanym przez Użytkownika „Pasażer” Użytkownikowi „Kierowca” w celu przesłania jej do miejsca docelowego za określony udział w kosztach przewozu.
 3. „Wspólny przejazd” to wynik umowy między Użytkownikami serwisu uwzględniającej trasę przejazdu, wielkość udziału w kosztach przejazdu oraz rodzaj środka transportu.
 4. „Konto użytkownika” to zbiór danych osobowych oraz ustawień Użytkownika w ramach serwisu „ByTheWay”.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin (w dalszej części "Regulamin") zawiera ogólne warunki korzystania z serwisu „ByTheWay”, w tym:
  1. prawa i obowiązki „ByTheWay” oraz Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności „ByTheWay” z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
  3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. „ByTheWay” przed zawarciem umowy o świadczenie Usług bezpłatnie udostępnia Regulamin na stronach swojego portalu.
 3. „ByTheWay” świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od chwili dokonania Rejestracji. Wszystkie próby łamania postanowień poniższego Regulaminu mogą skutkować wysłaniem ostrzeżenia w formie mailowej do Użytkownika, a nawet usunięciem z portalu.
 5. Korzystanie z Usług „ByTheWay” możliwe jest tylko dla osób pełnoletnich.
 6. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny jednocześnie oświadcza, że:
  1. jest pełnoletni,
  2. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się ich przestrzegać,
  3. informacje w nim podane są zgodne z prawdą,
  4. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Każda osoba fizyczna może utworzyć tylko jedno Konto, zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych oraz podszywanie się pod osoby trzecie.
 8. Po wypełnieniu przez Użytkownika portalu „ByTheWay” formularza rejestracyjnego, portal utworzy dla Użytkownika serwisu „Konto”, którego dane będą mogły być zmieniane i poprawiane tylko po zalogowaniu.
 9. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych osobowych (w zależności od wybranej opcji rejestracji) jest niezbędne do korzystania z „ByTheWay”.
 10. Dane osobowe podawane przez Użytkowników wykorzystywane są w celu realizacji Usług świadczonych w związku z zawartą z „ByTheWay” umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane Użytkowników będą wykorzystywane w celach, dla których wyrazili oni odrębną zgodę.
 11. Zakończenie korzystania z Usług przez Użytkowników nie jest równoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych w przypadku:
  1. konieczności wykorzystania ich do celów reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez „ByTheWay”, wyłącznie za zgodą Użytkownika,
  2. konieczności wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z „ByTheWay” i oferowanych przez portal Usług, 
 12. Formą identyfikacji Użytkownika jest adres e-mail podany podczas procesu rejestracji, dodatkowo będzie on wykorzystywany przez „ByTheWay” do komunikacji związanej ze świadczeniem Użytkownikowi usług.
 13. Administrator może nie wyrazić zgody na utworzenie konta Użytkownika o nazwie, która obraża dobre imię lub narusza interesy portalu oraz jego założycieli lub zawiera określenia powszechnie uznane za obraźliwe.
 14. Użytkownik rejestrując się na portalu „ByTheWay” oświadcza, że nie będzie udostępniał swojego hasła dostępu osobom trzecim, a w przypadku naruszenia tego postanowienia weźmie na siebie odpowiedzialność za czyny osoby trzeciej posługującej się hasłem Użytkownika.
 15. Wysłanie prośby o rezerwację „Wspólnego przejazdu” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie „Kierowcy” swoich podstawowych danych osobowych wraz z odnośnikami do profili na portalach społecznościowych (jeśli są połączone z kontem użytkownika).
 16. Akceptacja rezerwacji wspólnego przejazdu przez „Kierowcę” jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przekazanie „Pasażerowi” swoich podstawowych danych osobowych wraz z odnośnikami do profili społecznościowych (jeśli są połączone z kontem użytkownika).
 17. Użytkownik „Kierowca” zobowiązuje się do:
  1. zapoznania się z regulaminem portalu „ByTheWay”,
  2. nienaruszania przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w kraju przejazdu,
  3. posiadania ubezpieczenia OC ważnego w terminie świadczenia usługi „Wspólnego przejazdu”,
  4. informowania użytkownika „Pasażera” o ewentualnych zmianach w planowanym przejeździe, w tym zmian terminu, miejsca wyjazdu, przejazdu oraz środka komunikacji.
  5. poniesienia całkowitej odpowiedzialności podczas przejazdu za „Pasażera”/”Przesyłkę”. „ByTheWay” nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo podczas „Wspólnych przejazdów”.
 18. Użytkownik „Pasażer” zobowiązuje się do:
  1. zapoznania się z regulaminem portalu „ByTheWay”
  2. pozostawienia pojazdu w stanie technicznym takim jaki zastał,
  3. zachowania podczas wspólnego przejazdu zgodnego z panującymi zasadami etyki i kultury osobistej,
  4. informowania użytkownika „Kierowca” o ewentualnych zmianach w planowanym przejeździe w tym rezygnacji z przejazdu.

  III. Płatność

  1. Użytkownik niekomercyjny korzysta z usług portalu bezpłatnie.

  IV. Ubezpieczenie.

  1. Użytkownik „Kierowca” oferując „Wspólny przejazd” oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC i będzie je posiadał w momencie wspólnego przejazdu.
  2. „ByTheWay” nie ponosi odpowiedzialności względem swoich Użytkowników za szkody powstałe wskutek niezawarcia przez Użytkownika „Kierowcę” umowy OC oraz inne powstałe na skutek niewłaściwego prowadzenia pojazdu lub wpływ osób trzecich.

  V. Rozwiązanie umowy

  1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron.
  2. Użytkownik chcąc rozwiązać umowę, ma prawo usunąć swoje konto na portalu.
  3. „ByTheWay” ma prawo rozwiązać umowę z Użytkownikiem w przypadku:
   1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
   2. udowodnionego wykorzystania przez Użytkownika danych osób trzecich,
   3. wykorzystania przez Użytkownika portalu „ByTheWay” w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
  4. „ByTheWay” poinformuje użytkownika o rozwiązaniu umowy najpóźniej w terminie 48 godzin od momentu usunięcia „Konta”.
  5. „ByTheWay” zastrzega sobie prawo do nieutworzenia „Konta” Użytkownika, którego „Konto” w przeszłości zostało usunięte z powodu naruszeń Regulaminu.

  VI. Ochrona danych osobowych.

  1. Dane Użytkowników będą udostępniane innym Użytkownikom zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji „Wspólnych przejazdów”. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy Użytkownik spełnia warunki i wymagania.
  2. „ByTheWay” zapewnia Użytkownikowi prawo do kontroli danych osobowych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych i podanych dobrowolnie, a zwłaszcza prawo do:
   1. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze,
   2. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  3. „ByTheWay” wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  4. „ByTheWay” stosuje Ciasteczka. Informacje zbierane przy pomocy Ciasteczek pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie Ciasteczek nie uniemożliwia korzystania z portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
  5. Zabrania się wykorzystania treści publikowanych na „ByTheWay” do celów prywatnych w szczególności wysyłania informacji reklamowych w ramach komunikacji z Użytkownikiem.
  6. Wszelkie informacje dodawane do bazy danych w sposób jawny oraz informacje gromadzone za pośrednictwem protokołu HTTP i HTTPS mogą być udostępniane na żądanie prokuratury.

  VII. Postanowienia końcowe

  1. „ByTheWay” ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu o dowolnej porze i czasie, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkowników. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmian w Regulaminie dostępnym na stronach portalu.
  2. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług przez „ByTheWay” będzie rozstrzygał właściwy Sąd.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2013.